УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын гулсах үрэлтийн хавтгай хаалттай багана


sluice gate pier


бычок плотины с плоским затвором скользящего трения

Зураг