УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын бүрдлийн ус дамжуулах байгууламж


appurtenant structure


водопроводящее приплотинное сооружение

Нэмэлт тайлбар

жнь: ус хаюур, ус гаргуур

Зураг