УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын бие


dam body


тело плотины

боомтын бие


dam body


тело плотины

Усны даралт хүлээн авах боомтын үндсэн бүтэц.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйны нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.39

Зураг