УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтот усан цахилгаан станц


reservoir hydroelectric station


приплотинная ГЭС

Зөвхөн боомтоор түрэлтээ буй болгодог УЦС.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.39

Нэмэлт тайлбар

Эрчим нөөцлүүрт ???

Зураг