УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтгүй ус авах барилга


river intake


Безплотинный водозабор

Зураг