УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомт усан цахилгаан станц


reservoir hydroelectric station


приплотинная ГЭС

Зураг