УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомт дахь халиагуурын УЦС


submerged water power plant


встроенная водосливная ГЭС

Зураг