УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

богино хоолой


head


насадок

богино хоолой


head


патрубок

богино хоолой


nozzle


насадок

богино хоолой


pipe nozzle


патрубок

богино хоолой


orifice


насадок

богино хоолой


nozzle piece


насадок

богино хоолой


pipe


патрубок

богино хоолой


branch pipe


патрубок

богино хоолой


fitting pipe


патрубок

богино хоолой


tube


патрубок

Зураг