УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

богино далан


dike


буна/полузапруда

богино далан


hatch


запруда

богино далан


spur (Ger.)


полузапруда

Зураг