УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

битүү ган (бохир усны)


digester


септик

Бохир усан дахь үл уусах хольц болон шим бодисыг агааргүй орчинд эрдэсжүүлэн тунгаах замаар бохир уснаас ялгах ган.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.36

A closed tank for wastewater treatment, in which bacterial action is induced to break down organic matter.

Source https://www.lenntech.com/water-glossary.htm

битүү ган (бохир усны)


digestion tank


септик

Бохир усан дахь үл уусах хольц болон шим бодисыг агааргүй орчинд эрдэсжүүлэн тунгаах замаар бохир уснаас ялгах ган.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.36

A closed tank for wastewater treatment, in which bacterial action is induced to break down organic matter.

Source https://www.lenntech.com/water-glossary.htm
Зураг