УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бетонон блокоор хийсэн эргийн хана


concrete block quaywall


стенка набережныой из бетонных блоков

Зураг