УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бетонон блокоор хийсэн налуугийн давалгаа намжаагуур


concrete-blockmound breakwater


откосный волнолом из бетонных блоков

Зураг