УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бетон өрц


concrete membrane


бетонная диафрагма

бетон өрц


concrete core wall


бетонная диафрагма

Зураг