УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бетон шүд (шороон боомт)


concrete toe wall


бетонный зуб

Зураг