УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бетон шон


concrete caisson dolphin


бетонный пал кессонного типа

Зураг