УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бетон халхавч


concrete face


бетонный экран

бетон халхавч


concrete membrane


бетонный экран

Зураг