УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бетон түргэн-урсгуур


concrete-lined chute


бетонный быстроток

Зураг