УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бетон боомтын дээд налуугийн талсын шүд


heel cut off


зуб верховой грани бетонной плотины

Зураг