УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бахир


fairway


фарватер

бахир


fairway


фарватер

Хөлөг онгоц зорчиж болохуйц гүн устай голын гулдрилын зурвас хэсэг.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.34

Нэмэлт тайлбар

гүн усны зурвас

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.34
Зураг