УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

батометр


water sampler


батометр

Тогтоол усны тодорхой гүнээс заасан хэмжээний усны сорьц авах багаж.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.34

Зураг