УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бат бэхийн хавирга (тулааст боомт)


stiffening rib


ребро жёсткости

Зураг