УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бассейн


reservoir


бассейн

Сэлэх, усанд орох буюу төрөл бүрийн сорилт туршилт явуулах (Жишээлбэл-гидротехникийн арга хэмжээний сорилт, туршилт хийх) зорилгоор тусгайлан төхөөрөмжилж, ил задгай буюу байшин барилгын дотор зориуд байгуулсан нуур, цөөрөм.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.33

Зураг