УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

барилгагүй УЦС


open-air hydroelectric station


ГЭС открытого типа

барилгагүй УЦС


outdoor hydroelectric station


ГЭС открытого типа

Зураг