УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

банкетан шуудуу


berm ditch


банкетная канава

банкетан шуудуу


berm ditch


банкетная канава

Овоолгын гадаад налуугаас буух хур борооны усыг зайлуулах зорилгоор түүний дагуу ухсан жижиг шуудуу.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.33

Зураг