УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

банкет


banquette


банкет

банкет


banquette


банкет

Боомт байгуулах үед тулаас болгон ашиглах зорилгоор голын гулдрилд чулуун асгаасаар хийсэн боомтын доод хэсэг.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.32

банкет


banquette


банкет

Ухлагын дээд ирмэг болон ханын налууг усны урсгалд идэгдэхээс хамгаалах зориулалтаар ухлагын дээд ирмэгийн дагуу туузлан байрлуулсан намхан шороон гөвөн.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.32

Зураг