УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

банзан шпүүнтэн хана


plank piling


дощатая шпунтовая стенка

Зураг