УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бамбай усан сан


balancing reservoir


буферное водохранилище

бамбай усан сан


distribution reservoir


буферное водохранилище

Зураг