УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бамбай сан


distributing basin


буферное водохранилище

бамбай сан


equalizing basin


буферное водохранилище

бамбай сан


buffer storage


буферное водохранилище

бамбай сан


replacement storage


буферное водохранилище

бамбай сан


buffer storage reservoir


буферное водохранилище

Усан цахилгаан станцаас (УЦС) алсад орших хиймэл нуураар ус хэрэглээний горимыг тоймлон зохицуулах нөхцөлд усны зарцуулгыг нарийвчлан тохируулах зорилгоор УЦС-ын дэргэд байгуулсан бэсрэг нуур.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.32

Нэмэлт тайлбар

https://www.youtube.com/watch?v=7DIlsIJM0_w

Зураг