УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

байшингийн ариутгах татуурга


house sewerage plumping


домовая канализация

Байшин дотроос гарах бүх бохир усыг ариутгах татуургын гадна сүлжээнд шилжүүлэх зориулалт бүхий ариун цэврийн хэрэгсэл, төхөөрөг, яндан хоолойн сүлжээний систем.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.31

байшингийн ариутгах татуурга


tertiary sewer

Байшин дотроос гарах бүх бохир усыг ариутгах татуургын гадна сүлжээнд шилжүүлэх зориулалт бүхий ариун цэврийн хэрэгсэл, төхөөрөг, яндан хоолойн сүлжээний систем.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.31

Small sewer pipes connected to household plumbing.

Source EcoLexicon
Зураг