УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

байнгын угаалттай тунгаагуур


continuous flushing settling


отстойник с непрерывной промывкой

Зураг