УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

байгууламжийн хөндлүүр


construction site


створ сооружении

Урсгал усан дээр барьсан боомт, гүүр зэрэг байгууламжийн тэнхлэгийн байрлал

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Зураг