УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

байгууламжийн суурийн хүнхээлийн төхөөрөмж


foundation stripping


устройство котлована под фундамент сооружение

Зураг