УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

байгалийн урсац болон хуримтлуурт нөөцөлсөн усаар ажиллах цахилгаан станц (УХЦС)


fixed pumped-storage plant


ГАЭС, работающая на естественном стоке и гидроаккумулировании

Зураг