УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

багцалсан мөчрөн бооцоор хийсэн хагас далан/хаалт


fascine groin


фашинная полузапруда

Зураг