УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

баглаа


raft bundle


пучок

Төмөр утас буюу тусгай бүслүүрээр хоёр газарт хөндлөн ороож цилиндр хэлбэртэйгээр багцлан боосон банз, дүнз болон мөчирлөсөн тууш модноос бүрдэх салын нэгж.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.29

Зураг