УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бага түрэлтэт ёроолын гаргуур нүх


low-head orifice


низконапорное донное отверстие

Зураг