УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бага түрэлттэй усан цахилгаан станц


low-head hydroelectric station


низконапорная ГЭС

Зураг