УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бага түрэлтийн ус хаюур


low-drop spillway


низконапорный водосброс

Зураг