УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бага түрэлтийн ус татамжийн ил байгууламж


low-pressure intake


открытое водозаборное сооружение

Зураг