УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бага түрэлтийн түнээл (5м хүртэл түрэлттэй)


low-pressure tunnel


низконапорный туннель

Зураг