УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бага түрэлтийн сифон ус хаюур


low-head siphon spillway


низконапорный сифонный водосброс

Зураг