УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бага оврын, ариутгах татуургын коллектор


lateral sewer


малый канализационный коллектор

Зураг