УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

аяга хэлбэрийн усны зарцуулгын тоолуур


rotary-bucket-type flowmeter


расходомер чашечного типа

Зураг