УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

аэротенк


aeration tank


аэротенк

Бохир усны органик бохирдлыг биологийн аргаар исэлдүүлэн цэвэрлэхэд зориулсан байгууламж. Аэротенк нь задгай байгууламж бөгөөд түүнээс агааржуулсан бохир ус, идэвхт лагийн холимог шингэн аажим урсан гарах хугацаанд биологийн цэвэрлэгээ явагддаг.

Эх сурвалж: MNS 6279:2011

Aeration tank is the reservoir through which waste water and mixed liquor under the aeration. Aeration tank is open reservoir, where sewage and mixed liquor are aerated and biological treatment is introduced while it's flowing slowly.

Source Water supply and sanitation. Terms and definition-vocabulary (2012)
Нэмэлт тайлбар

Бохир усыг идэвхт лаг болон агаараар зэрэг эсэлдүүлэх биохимийн цэвэрлэгээний байгууламж.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.28

аэротенк


aerotank


аэротенк

Зураг