УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ашигтай гаргалтад ажиллах гидротурбин


compensation water turbine


гидротурбина, работающая на полезных попусках

Зураг