УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ашиглалт-үйлчилгээний хаалт


service gate


основной затвор

Зураг