УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ашиглалтын багана хоолой


pipe column


труба эксплуатационная колонная

Зураг