УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

арын шпунтэн хана


back sheeting


задняя шпунтовая стенка

Нэмэлт тайлбар

Жишээ нь: флютбетийн

Зураг