УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

артезийн цооног


artesian borehole


артезианская скважина

артезийн цооног


artesian borehole


артезианская скважина

Түрэлтэт (өөрөө оргилдог устай) уст үед оруулан өрөмдсөн бөгөөд түүний нөлөөгөөр усны тогтмол (статик) түвшин нь уст үеийн дээвэр хөрсний төгсгөлөөс дээш хөөрч тогтдог эгц буюу налуу цооног.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.26

Зураг