УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

артезийн худаг


artesian well


артезианский колодец

Түрэлтэт (өөрөө оргилдог устай) уст үед оруулан өрөмдсөн бөгөөд түүний нөлөөгөөр усны тогтмол түвшин нь уст үеийн дээвэр хөрснөөс дээш хөөрч тогтдог эгц буюу налуу цооног

Эх сурвалж: MNS 6279:2011

A water well drilled out into a confined aquifer where enough hydraulic pressure exists for the water to flow to the surface without pumping

Source Water supply and sanitation. Terms and definition-vocabulary (2012)

артезийн худаг


artesian well


артезианский колодец

Түрэлтэт уст үеэс ус авахад зориулан байгуулсан худаг.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.26

An artesian well is simply a well that doesn’t require a pump to bring water to the surface; this occurs when there is enough pressure in the aquifer. The pressure forces the water to the surface without any sort of assistance.

Source https://www.daleswater.co.uk/what-is-an-artesian-well/
Нэмэлт тайлбар

Артезийн худгийг анх 1126 онд Францийн Артойз тосгоны хэсэг лам нар гаргаж байсан бөгөөд үүнээс улбаалан "артезийн худаг" болсон байна.

Эх сурвалж: https://www.daleswater.co.uk/what-is-an-artesian-well/
Зураг